Quy trình phân quyền sử dụng các phân hệ phần mềm trong hệ thống thông tin tích hợp

 I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện yêu cầu phân quyền sử dụng các chức năng trên các phân hệ phần mềm trong hệ thống thông tin thích hợp của Trường..

b. Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho viên chức và đơn vị trong Trường Đại học Cần Thơ.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu phân quyền sử dụng trên các phân hệ phần mềm trong hệ thống thông tin thích hợp được xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

2.2. Thời gian xử lý:     

+ Trình lãnh đạo duyệt: 02 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu (trừ ngày nghỉ).

+ Thực hiện phân quyền: Tối đa 01 ngày làm việc sau khi yêu cầu được duyệt.

2.3. Trả kết quả: Kết quả xử lý yêu cầu sẽ được thông báo qua email.

II. LƯU ĐỒ

 III. BIỂU MẪU

Biểu mẫu TTTT&QTM-08 Có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về tại đây

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn