Quy trình tiếp nhận và khắc phục/hỗ trợ khắc phục sự cố WEBSITE

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi yêu cầu khắc phục/ hỗ trợ khắc phục sự cố về website của các đơn vị.

b. Phạm vi áp dụng: Các đơn vị trong toàn Trường.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động phụ trách web tại các đơn vị.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Mô tả nội dung cần khắc phục, thời gian xảy ra sự cố, một số hành động trước khi sự cố xảy ra. Viên chức phụ trách website tại các đơn vị gởi email, điện thoại hoặc đến trực  tiếp Trung tâm.

2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 03 ngày làm việc.

2.3. Trả kết quả: Kết quả khắc phục/hỗ trợ khắc phục sự cố thể hiện trực tiếp trên website.

II. LƯU ĐỒ

 

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn