Quy trình tiếp nhận và đăng thông tin lên WEBSITE trường

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi yêu cầu đăng tải thông tin lên website Trường tại địa chỉ: www.ctu.edu.vn.

b. Phạm vi áp dụng: Các đơn vị trong toàn Trường.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động tại các đơn vị được lãnh đạo phân công.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Nội dung đăng tải thỏa điều kiện: (i) nếu là thông báo/văn bản thì cần có số công văn, đúng với quy định của văn bản hành chính, có chữ ký người có thẩm quyền và đóng dấu; (ii) nếu là tin tức ở dạng phiên bản MS. Word thì cần có ảnh kèm theo để đăng tin.

2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc.

2.3. Trả kết quả: Kết quả thể hiện trực tiếp trên website.

II. LƯU ĐỒ

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn