Quy trình cấp phát tài nguyên máy chủ phục vụ xây dựng WEB

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi yêu cầu cấp tên miền con của .ctu.edu.vn và/hoặc cấp không gian máy chủ và tài khoản quản lý web.

b. Phạm vi áp dụng: Các đơn vị trong toàn Trường.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động phụ trách web của đơn vị hoặc của hội nghị, hội thảo, dự án,…  do các đơn vị phân công.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp không gian máy chủ và các tài khoản web hoặc phiếu yêu cầu cấp tên miền con của .ctu.edu.vn. Người yêu cầu phải có: (i) Bảng tên; (ii) Giấy xác nhận là viên chức được phân công phụ trách trang web (có chữ ký của lãnh đạo đơn vị).

2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 02 ngày làm việc.

2.3. Trả kết quả: Kết quả được trả trực tiếp hoặc thông qua email cho người yêu cầu.

II. LƯU ĐỒ

 III. BIỂU MẪU

Các Biểu mẫu  có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về : TTTT&QTM-05 và TTTT&QTM-06

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn