Quy trình xây dựng phần mềm

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi xây dựng hoặc nâng các phân hệ phần mềm trong hệ thống thông tin thích hợp của.

b. Phạm vi áp dụng: (i) các trường hợp xây dựng, nâng cấp phần mềm phục vụ công tác quản lý của Trường do các đơn vị trực thuộc thực hiện; (ii) các đơn vị yêu cầu xây dựng hoặc nâng cấp phần mềm; (iii) các đơn vị trực thuộc Trường được tham gia xây dựng phần mềm phục vụ quản lý là tất cả các đơn vị có năng lực chuyên môn về xây dựng phần mềm.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; Đơn vị thụ hưởng: Các đơn vị trực thuộc Trường có nhu cầu xây dựng hoặc nâng cấp phần mềm; Nhà thầu: Các đơn vị trực thuộc Trường có năng lực chuyên môn về xây dựng phần mềm; BGH: Ban Giám hiệu; PHT: Phó Hiệu trưởng; CNTT: Công nghệ thông tin.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Văn bản yêu cầu xây dựng hoặc nâng cấp các phân hệ phần mềm trong hệ thống thông tin thích hợp; văn bản yêu cầu phải có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

2.2. Thời gian xử lý: Việc xây dựng và nâng cấp phần mềm cần phải có sự phê duyệt của BGH về chủ trương và tài chính. Do đó, hàng năm các đơn vị trong Trường cần phải lập kế hoạch xây dựng và nâng cấp các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý của đơn vị và Trường. Việc lập kế hoạch và tổng hợp các yêu cầu để trình BGH phê duyệt được thực hiên vào 2 tháng cuối cùng của năm.

2.3. Trả kết quả: Kết quả xử lý yêu cầu sẽ được thông báo qua email.

II. LƯU ĐỒ

III. BIỂU MẪU

Biểu mẫu TTTT&QTM-09 Có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về tại đây

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn