Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư/Máy tính cho viên chức

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi yêu cầu cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử/tài khoản máy tính.

b. Phạm vi áp dụng: Công chức, viên chức, người lao động, các chuyên gia và sinh viên nước ngoài đang học tập và công tác tại Trường.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động; TKMT: Tài khoản máy tính; TKHTĐT: Tài khoản hộp thư điện tử; MK: Mật khẩu

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu TKHTĐT và TKMT. Người yêu cầu phải (i) có thẻ viên chức (ii) trực tiếp đến TTTT&QTM.

2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc.

2.3. Trả kết quả: Phiếu cấp lại mật khẩu gồm có mật khẩu TKHTĐT hoặc TKMT.

II. LƯU Đ

 

III. BIỂU MẪU

Các Biểu mẫu  có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về : TTTT&QTM-10 TTTT&QTM-11

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn